Osterøy kyrkjelege fellesråd > Aktuelt > Osterøy kyrkjeleg fellesråd

Osterøy kyrkjeleg felleråd for 2015 - 2019

 Namn    Representant for    Verv    Vararepresentant
 Jenny Eikeland    Hamre sokn   Leiar    Åge Clausen
 Wenche Fiskeseth    Bruvik sokn   Medlem    Otto Mo
 Turid B. Njåstad    Gjerstad sokn   Medlem    Anne C. Skeidsvoll
 Øyvind Vatle    Haus sokn   Nestleiar    
 Frode Lavik    Hosanger sokn   Medlem    Aksel Øvsthus
 Inge Sørheim    Biskopens representant   Medlem    Tom Sverre Tomren
 Kjellaug Hartveit    Osterøy kommunes representant   Medlem    

 

 

 

 

 

 

 

§ 14.Kirkelig fellesråds oppgaver.

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for:

a) bygging, drift og vedlikehold av kirker,
b) anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,
c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,
d) anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor,
e) administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det,
f) - - -
g) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis anledning til å uttale seg. Kirkelig fellesråd kan bemyndige menighetsråd til å utøve tilsettingmyndighet og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville ligge til fellesrådet. Kirkelig fellesråd kan også tildele utvalg som nevnt i § 35 første ledd myndighet til å foreta tilsetting og treffe avgjørelser i saker som gjelder forholdet mellom soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte.

Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, midler som utredes av kommunen eller staten og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet.

Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som det til enhver tid er pålagt av Kongen eller departementet, eller som etter avtale blir overlatt det av det enkelte menighetsråd.

Endret ved lover 30 aug 2002 nr. 68 (ikr. 1 jan 2003 iflg. res. 30 aug 2002 nr. 942), 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866).