Informasjon til kommande konfirmantar 2018/2019

Informasjon til kommande konfirmantar 2018/2019

Kjære kommande konfirmant og konfirmantføresette!

Vi i kyrkja på Osterøy gler oss veldig til å komme i gong med eit nytt og spennande konfirmantår. Vi har allereie fått ein del påmeldingar, men tar gjerne imot fleire! Vi sender difor ut ei påminning om å melde seg på, og håpar at informasjonen i dette brevet også vil gjere at enda fleire får lyst til å vere konfirmant hjå oss frå hausten av. Vi inviterer også til eit informasjonsmøte for foreldre/føresette  5.september kl. 17 i Haus kyrkje

Opplegget

Konfirmasjon i Den norske kyrkja er eit opplegg der vi i fellesskap utforskar trua. Mange som er konfirmantar vart døypte som barn, men ikkje alle. Sjølve ordet ”konfirmasjon” kjem av det latinske ordet ”confirmare” som betyr å bekrefte. I konfirmasjonen bekreftar Gud løfta han har gitt oss i dåpen. I løpet av konfirmasjonstida får ein læra meir om seg sjølv, om Gud, om den kristne trua og livets store spørsmål. Konfirmasjonsundervisninga er ikkje som skuleundervisning, her er det heilt fritt for prestasjonar og ein kan vere seg sjølv. Til saman er omfanget av konfirmasjonstida 60 timer. 20 timer går bort til leiren vi skal på i september, og resten av timetalet vert fordelt på undervisningsonsdagane, gudstenester og aktivitetar.

 

Hovuddelen av konfirmasjonstida vert onsdagane med undervisning og samtale. I tillegg skal kvar konfirmant gå på gudstenester (5 obligatoriske) og delta i ei aktivitetsgruppe. Konfirmasjonsleiren er også ein viktig del av opplegget, den står for heile 20 timer av undervisninga.

 

Datoar

Her kjem ei oversikt over kva datoar det vert konfirmasjonsundervisning i haust, samt datoar for konfirmasjonsleiren på Askøy. Det kan verte nokre endringar, men dette er dei datoane vi har sett opp for hausten.

 

15.september: Kick-off (Gruppe 1 og 2+ musikk-konfirmantar)

22.september: Kick off (Gruppe 3 og 4)

19. september: Konf. samling gruppe 1 og 2

26. september: Musikk konf. samling

28.-30. september: Konf. leiren ”Sammen” i Askøyhallen (sjå www.sammenkonf.no for meir informasjon om program, innhald etc. Vi kjem tilbake med meir informasjon om korleis vi organiserer reise osv.)

3. oktober: Konf. samling gruppe 3 og 4

17. oktober: Konf. samling gruppe 1 og 2

24. oktober: Musikk konf. samling

31.oktober: Konf. samling gruppe 3 og 4

7. november: Konf. samling gruppe 1 og 2

14. november: Konf. samling gruppe 3 og 4

21.november: Konf. samling gruppe 1 og 2
21. November: Musikk konf. samling/øving

28.november: Konf. samling gruppe 3 og 4

28.november: Musikk konf. samling/øving

1.desember: Musikk konf. samling/øving

5. desember: Konf. samling gruppe 1 og 2

12. desember: Konf. samling gruppe 3 og 4

15.desember: Førestilling musikk konfirmantar

 

Leir

I samband med leiren i september må vi stille med vaktar. Vi har difor behov for at nokre av føresette/andre familiemedlemmer  kan melda seg til å vere med, og vi treng folk både til dagtid og om natta. De som veit allereie no at de kan stille som vakt, kan melde frå til Marthe (97092559/ marthe.kristine.osterud.bjerke@osteroy.kommune.no). Skriv namn, kven konfirmant du er føresett til og når du kan bidra.

 

 

Presentasjonsgudstenester

I løpet av hausten vert det presentasjon av konfirmantane i dei ulike kyrkjelydane.

Hamre: Søndag 16.september kl. 1600

Gjerstad: Søndag 23.september kl. 1600

Haus: Sundag 23.september kl 1100

Bruvik: Søndag 16.september kl. 1100

Hosanger: Søndag 16.september kl. 1100

 

Andre gudstenester
Desse gudstenestene er obligatoriske i soknet for konfirmantar dette semesteret (i tillegg til presentasjonsgudsteneste):

2.desember: Ung messe Hosanger kl 16

                     Ung messe Hamre kl 19

9.desember: Ung messe Haus kl 19

16.desember: Ung messe Gjerstad kl 16

 

 

Alle datoar for våren er ikkje lagt enno, men det vil komme i god tid før det nye året begynner.

 

Konfirmasjonssøndagane 2019

Gjerstad og Hosanger (Gjerstad kan få to, kl. 10 og 12?): Søndag 28.april 2019

Hamre kl. 10 og 12 og Haus: Søndag 5.mai 2019

Bruvik: Søndag 12.mai

 

Valfag/aktivitet

I løpet av konfirmasjonstida vil det finne stad ulike gruppeaktivitetar. Desse aktivitetane vil ta opp ca 4 timar av konfirmasjonsopplegget. I oppstartinga av konfirmantåret vil vi ta imot påmelding til desse aktivitetane, kva for ein gruppeaktivitet kvar enkelt konfirmant ønskjer å melde seg på. Her er ei oversikt over dei ulike aktivitetane som vi har per no, det vil nok komme fleire aktivitetar på plass etterkvart:

-          Segling

-          Bilmekking/bilpleie

-          Hjortejakt

-          Bakegruppe (fleire grupper)

-          Turgruppe til Geitenipa

-          Besøksvenn Osterøytunet

-          Sy eigen bringeduk til bunad

-          Turgruppe på Bruvik

 

Forventningar

Litt om kva som forventast, når ein vel å konfirmere seg i kyrkjene på Osterøy. Vi forventar at konfirmantane stiller til undervisning og anna opplegg som er obligatorisk for konfirmasjonstida så sant ein er frisk og det ikkje er særlege årsakar til at ein ikkje kan stille. Dersom ein konfirmant er sjuk, ber vi om at det vert gitt beskjed til hovudleiar (Marthe) og den som er ansvarleg for gruppa han/ho høyrer til (Marthe, Aage, eller Helle Maria for musikk-konfirmantar).

I tillegg vert det forventa at foreldra/føresette bidreg på ulikt vis. Vi treng blant anna foreldre/føresette som kan vere til stades på undervisningsonsdagane og har med noko enkelt konfirmantane kan eta. Vi treng óg foreldre/føresette som kan vere med å kjøre ut til Askøy og heim, samt vaktar i samband med leiren i september. Kva de kan bidra med kan de skrive på ei liste vi tar med på informasjonsmøtet 5.september. Vi trur også at det er fint når de foreldre/føresette møter opp på gudstenester der ditt barn bidreg, samt presentasjonsgudsteneste og samtalegudsteneste. Som i andre fritidsaktivitetar er det bra når føresette er med og støtter og heier!

 

 

Nyheit! Konfirmantundervisning med musikk og drama

For dei som er glade i song og musikk vert det tilbod om å delta i eit eige opplegg - «musikk-konfirmant» -  der undervisninga er knytt opp mot å øve og framføre ein musikal laurdag 15. desember 2018 og ein konsert 2. påskedag, måndag 22. april 2019.

Dette er eit konsentrert undervisningsopplegg, der du får vere med i ein «julemusikal» og ei påskeframsyning. I tida før jul er du med på å lage replikkar rundt eit songspel samt å framføre dette. Du kan velje å syngje og/eller ha ei rolle i spelet. Om du speler eit instrument, kan du spele i bandet. Du kan og velje å vere med på det tekniske med lyd, lys eller lage og kjøre PowerPoint under førestillinga. Om du er interessert i å hjelpe til med kostymer og rekvisittar, er det ei gruppe som skal gjera dette også. 2. påskedag vert det ei framsyning knytt til song og musikk rundt påska sin bodskap, der du kan lese tekst, syngje, spele eller ta deg av det tekniske slik som til jul.

Dei som er med på dette opplegget, har desse som erstatning for å bidra i samtalegudstenesta og i andre gruppeaktivitetar. Det er berre konfirmasjonsleiren som kjem i tillegg for å oppfylle det naudsynte timetalet for at konfirmasjonsundervisninga vert godkjend så de kan konfirmerast. Dei to framsyningane tel som tre obligatoriske gudstenester. Båe vert framførte i Hosanger kyrkje og er opne for alle konfirmantane på Osterøy.

Om du vil vere med på dette, så skriv du det i påmeldinga. Det vi treng vite, er kva du vil bidra med: song, drama, instrument (skriv kva instrument du speler), teknisk eller kostyme/ rekvisitt.

Det er prest Helle Maria Wolstad og organist Trent Bruner som har hovudansvar for denne gruppa. Vi får og hjelp frå Kristoffer Foldøy og Bjørn Tore Henriksen med fleire til julemusikalen. Om du har spørsmål, så kontakt gjerne Helle Maria på tlf. 468 14 114 eller epost: helle.maria.wolstad@osteroy.kommune.no

 

Datoar og klokkeslett hausten 2018, merk at tid og sted varierer!

1.      møte: onsdag 26. september kl. 15:00- 17:00 i Kyrkjesenteret i Lonevåg

2.      møte: onsdag 24. oktober kl. 15:00 – 17:00 i kyrkjesenteret i Lonevåg

3.      møte: onsdag 21. november kl. 18:00 – 20:30 i Hosanger Kyrkje

4.      møte: onsdag 28. november kl. 18:00 – 20:30 i Hosanger Kyrkje

5.      møte: laurdag 01. desember kl. 11:00 – 17:00 i Hosanger kyrkje

6.      Framsyning: laurdag 15. desember kl. 17:00 – 18:30 i Hosanger, frammøte kl. 15:00

Datoar og klokkeslett vinter 2019

1.      møte onsdag 20. mars kl. 18:00- 20:00 i Hosanger Kyrkje

2.      møte onsdag 27. mars kl. 18:00- 20:00 i Hosanger Kyrkje

3.      møte onsdag 03. april kl. 18:00- 20:00 i Hosanger Kyrkje

4.      møte onsdag 10. april kl. 18:00- 20:00 i Hosanger Kyrkje

5.      Framsyning måndag 22. april kl. 19:00 i Hosanger Kyrkje, frammøte kl. 17:00

 

Påmelding

Vi treng oversikt over kva konfirmantar som går på kva skular. Derfor ber vi dykk melde kva for ein skule konfirmanten går på, når de melder konfirmanten på. Undervisningsgruppene vil verte delt inn etter kva for ein skule kvar konfirmant går på, fordi Osterøy ungdomsskule og Danielsen ungdomsskule har ulike timeplanar. Derfor vil konfirmantane i dei ulike kyrkjelydane verte blanda saman (Eksempelvis, dersom du høyrer til Haus vil du ikkje nødvendigvis ha undervisning med berre dei i frå Haus, men også dei andre kyrkjelydane). Meld også frå om konfirmanten har nokre spesielle behov.

Påmelding skjer via våre nettsider: www.osteroy.kyrkja.no
Gå til fanen ”Påmelding” og vel ”Konfirmantpåmelding 2018-2019”

Vi gler oss til å sjå deg!

 

Helsing kyrkja på Osterøy og prestane

Helle Maria, Marthe og Aage

 


Del denne artikkel på e-post