Haus kyrkjelydshus - husstyret, økonomi, dugnad

 

 

 

 

Styret for Haus kyrkjelydshus blir oppnemnd av soknerådet som står som eigar av huset.

 

 

For tida er desse med i husstyret:
Leiarar: Signe Hannisdal signe.hannisdal@gmail.com
Tor Lone helga.lone1@gmail.com
Kasserar:
Ståle Daltveit, 56392731 / 41265381, s-datv@online.no
Styremedlem Irene Midttun  imidttu@gmail.com
Styremedlem Øyvind Vatle oevatle@online.no
 

 
Varamedlem:
Elin Åsheim Løtveit , 98411006
 
Kasserar som er vald utanfor styret er:
Ståle Datveit  s-daltv@online.no
Økonomi
Husstyret fører eige rekneskap for drifta av huset. Denne blir gjennomgått og kontrollert av revisor, og oversendt soknerådet til godkjenning. Husstyret legg også fram budsjett for soknerådet til godkjenning. Husstyret gjer framlegg om utleigeprisar som blir endeleg godkjende av soknerådet.
 
Dugnadsarbeid
Arbeidet med å halda drifta av kyrkjelydshuset i gang, er basert på dugnad. Det gjeld styrearbeid, vedlikehaldsarbeid, småreparasjonar, kjøkkenteneste og servering ved arrangement i soknet sin regi, innkjøp og sist, men ikkje minst reinhaldsarbeid der mange frivillige er engasjert. Dersom nokon kan tenkja seg å utføra ein dugnadsinnsats, anten med golvvask eller andre gjeremål, så ta kontakt med ein av dei som sit i styret. 
 
Gå til historikk